Wat is duurzaam slopen?

In beginsel lijkt duurzaam slopen op duurzaam bouwen. Maar dan uiteraard in omgekeerd volgorde. Er is immers sprake van afvalstoffen en niet van bouwstoffen. Zo is bouw- en sloopafval één van de grootste afvalstromen in Nederland. Deze afvalstroom wordt nu nog vaak gemengd afgevoerd en gestort of ingezet als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Slopen is dus eigenlijk het minst duurzame dat je met een gebouw kunt doen. Maar als slopen onvermijdelijk is, dan heeft duurzaam slopen de voorkeur boven traditioneel slopen vanwege het hogere milieurendement. Gelet op het ruimtegebruik en emissies naar het milieu is storten of verbranden ook eigenlijk geen optie meer. Bovendien gaan er op deze manier winbare grondstoffen verloren in een tijd dat deze steeds schaarser worden.

De argumenten voor duurzaam slopen liggen met name in de stijgende stort- en verwerkingskosten. Andere redenen om duurzaam te slopen betreffen onder meer de dreigende schaarste van grondstoffen en aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De komende jaren wacht nog een grote sloopopgave waarbij grote materiaalstromen vrijkomen die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.

Binnen duurzaam slopen geldt het streven naar een zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen. Het doel is om de producten (vrijkomende materialen) terug te brengen naar de producenten voor gelijksoortige toepassing. De wijze van uitvoeren om tot het beste resultaat te komen, is hierbij van groot belang evenals het vastleggen van het gehele sloopproces tot aan hoogwaardig hergebruik.

De eerste stap is het inventariseren van het te slopen object, waarna er een stoffeninventarisatie wordt opgesteld. Na analyse van de inventarisatie wordt bepaald welke producten/stoffen zich lenen voor hoogwaardig hergebruik. De sloopmethode wordt zodanig afgestemd dat hoogwaardig hergebruik van de producten mogelijk wordt.

Met behulp van een beslissingsmodel wordt per afzonderlijke deelstroom bepaald hoe de producten worden verwerkt. De centrale gedachte hierbij is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander hoogwaardig product (cradle to cradle).

Binnen de ketenaanpak 'duurzaam bouwen' valt zowel financieel als milieutechnisch een wereld te winnen. Die keten begint al bij de keuze voor eerlijke herbruikbare materialen die tijdens de bouw worden gebruikt. Verantwoord slopen is de schakel die deze keten sluitend maakt. Doordat de afkomende stromen als grondstof terug gaan naar de producenten, hoeven er geen nieuwe grondstoffen gedolven te worden. Hierdoor ontstaat er minder schade aan onze ecologische omgeving, waardoor we komende generaties niet met problemen opzadelen die ‘in het verleden’ veroorzaakt zijn.

Maar ook het onderdeel duurzaam slopen vraagt om een ketenbenadering waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen om van het proces een succes te maken.

Voor de opdrachtgever is een bredere blik een must. Hierdoor ontstaat  de stimulering tot duurzaam denken. Concreet gaat het om breder kijken dan het eigen project. MKet andere woorden: samenwerkingskansen in de omgeving gaan zien. Dit levert win-win op financieel en milieutechnisch gebied).

Voor de omgeving levert duurzaam slopen draagvlak op wat het uitvoeringsproces ten goede komt.

Tevens levert het een beperking aan overlast (geluid, trilling, stof)  voor omgeving door demontage uitkomende materialen.

Voor de organisatie insteek stimuleert deze insteek een goede organisatie door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het betreft een stimulering van de sloopaannemer om uitkomende materialen hoogwaardig weg te zetten. Hierdoor is zijn  administratie up-to-date en ontstaat er een overzichtelijke materialenstroom alsmede een  geordende bouwplaats.

Milieutechnisch gezien is er sprake van een  reductie van de CO2-uitstoot. Met name door  minder transportbewegingen.

Vanuit maatschappelijk perspectief is er sprake van re-integratie van mensen in het arbeidsproces.

Scheiding aan de bron

Doordat alle materialen direct bij de sloopbron gescheiden van elkaar worden afgevoerd, onderstaan er diverse ‘zuivere’ stromen. Hoe zuiverder een bepaalde stroom, hoe makkelijker/beter een bepaalde stof als grondstof weer bij een producent kan worden aangeleverd. Hoe zuiverder een bepaalde stroom door de sloopaannemer bij de verwerkende partij wordt aangeleverd, hoe hoger de opbrengsten voor de sloopaannemer. Deze ‘eerlijke grondstof’ dient dan weer als grondstof voor nieuwe producten. Hiermee wordt tevens voorkomen dat deze grondstof opnieuw moet worden gedelft. Hiermee worden dus tevens extra transport- en be- en verwerkingsbewegingen van grondstoffen en de extra uitstoot van CO2 voorkomen.

Hogere financiële opbrengsten

Hoe fijner de scheiding op basis van het product (lees: her te gebruiken grondstof), hoe meer het financieel oplevert en hoe minder overlast (zowel nu als in de toekomst) en CO2-uitstoot het veroorzaakt. De financiële opbrengsten van de individuele afkomende stromen is bij duurzaam slopen hoger dan bij traditioneel slopen. Grofweg kan gezegd worden dat de totale financiële opbrengsten van alle afkomende materialen circa 20% hoger liggen dan bij het traditionele slopen.

Sluiting grondstoffenkringloop

Doordat de afkomende stromen als grondstof terug gaan naar de producenten, hoeven er geen nieuwe grondstoffen gedolven te worden. Hierdoor ontstaat er minder schade aan onze ecologische omgeving, waardoor ons nageslacht langer van de aarde gebruik zal kunnen maken. We schepen ons nageslacht dus met minder problemen op die ‘in het verleden’ veroorzaakt zijn.

Maatschappelijke winst

Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat het zeer nauwkeurig slopen en sorteren arbeidsintensiever is dan het traditionele slopen. De arbeidskosten kunnen dus hoger zijn dan bij traditioneel slopen. Hier staat tegenover dat bij het ‘relatieve simpele sloopwerk’ als strippen, plafonds verwijderen, draden en verlichting verwijderen, gebruik kan worden gemaakt van mensen die een re-integratie traject volgen. Door deze mensen de kans te geven te re-integreren in de samenleving (en dus weer de kans op een baan te geven) wordt er direct weer iets terug gedaan voor de maatschappij.

 

 

Onze Recyclebedrijven specialisten

Wat is duurzaam slopen?

Dusseldorp Infr...

Wat is duurzaam slopen?

Langezaal

Wat is duurzaam slopen?

ABF Asbestinven...