ZOwonen, Heijmans en Van Wijnen ketenpartners in wijkvernieuwing

20 juli 2016 19:45 uur

Woningcorporatie ZOwonen heeft Heijmans en Van Wijnen geselecteerd als ketenpartners voor de renovatie en nieuwbouw van woningen in onder meer Sittard en Geleen. Daartoe tekenden de partijen op 19 juli een samenwerkingsovereenkomst. In 2014 heeft ZOwonen haar gewenste portefeuilleontwikkeling gedefinieerd voor de periode 2014-2026. De hieruit volgende opgave behelst de sloop van 1.400 woningen, de nieuwbouw van 1.300 woningen en de renovatie van 1.700 woningen. Tijdens het ketensamenwerkingsproces wordt de verdeling van de werkzaamheden tussen Van Wijnen en Heijmans verder geconcretiseerd. Met deze samenwerking wordt verder uitvoering gegeven aan deze wensportefeuille, waarbij de focus ligt op het continu verbeteren van de woonkwaliteit en bewonerstevredenheid van de huurders van ZOwonen.

Toekomstbestendige woningaanpak

Met de vernieuwing wil ZOwonen haar portefeuille toekomstbestendig maken en laten aansluiten op de woonbehoefte. Op termijn is er sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. Daarnaast wordt gevraagd om een andere kwaliteit woningen. Voorbeeld: een aantal galerijflats en portiek-etagewoningen zonder lift maakt plaats voor eengezinswoningen, patiowoningen voor ouderen en kleinschalige appartementencomplexen met lift voor gezinnen en ouderen. Toekomstbestendige complexen worden gerenoveerd.

Naast de gemeente Sittard-Geleen richt de vernieuwing zich ook op de gebieden Schinnen, Onderbanken, Echt-Susteren en Beek. De vernieuwingsplannen, zoals het ontwerp van de woningen, worden pas geconcretiseerd tijdens het ketenproces. Zo is een van de onderdelen binnen het proces een ‘productdenktank’. Hierin wordt gezamenlijk gezocht naar het beste resultaat op het gebied van woningontwerp en innovatieve bouwtechniek, waarbij betaalbaarheid en klanttevredenheid continu het centrale uitgangspunt zijn.

Optimum voor huurders

ZOwonen heeft bewust gekozen voor een unieke vorm van ketensamenwerking, waar zij als opdrachtgever zelf onderdeel wordt van de keten. De combinatie van meerdere marktpartijen binnen de ketensamenwerking zorgt dat er maximaal wordt ingezet op prestatie, kennis, kennisuitwisseling, openheid en elkaar scherp houden. Uiteindelijk zal de ketensamenwerking leiden tot betere product- en dienstverlening, hogere ontwikkel- en bouwsnelheid, minder faalkosten, lagere productiekosten en daardoor betere betaalbaarheid en tevredenheid voor huurders en een waardevaste portefeuille voor ZOwonen. De drie partijen gaan samen het optimum voor huurders zoeken. Dat doen ze op basis van gelijkwaardigheid waarbij het belang van alle ketenpartners wordt gediend. Dat is de kern van de ketensamenwerking. Bron: presscenter.nl 20 juli 2016 lees verder>>>>