VERAS: Stortbelasting asbest contraproductief

21 juli 2014 08:35 uur

VERAS heeft in een persbericht van 4 juli nogmaals aangedrongen om vooral af te zien van het belasten van het storten van asbest. De overheid subsidieert het verwijderen van asbestdaken en zal per 2014 zelfs een verbod instellen. Het is daarom onlogisch en contraproductief om het storten van asbest te belasten. Vanwege de importantie van dit onderwerp publiceren wij dit bericht in zijn geheel.

Het persbericht:

Het Kabinet heeft op 2 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over de afvalstoffenbelasting voor de komende jaren. Het storten van asbesthoudend afval blijft belast worden, ook na 1 januari 2015. VERAS, de vereniging van sloopaannemers en asbestverwijderaars, roept het Kabinet op om af te zien van de ‘asbestbelasting’ die onderdeel uitmaakt van de afvalstoffenbelasting. Deze asbestbelasting zadelt de samenleving op met nodeloze lasten en risico’s voor mens en milieu. Bovendien staat deze maatregel haaks op de subsidie om agrarische asbestdaken juist te verwijderen en het aanstaande verbod op asbestdaken.

VERAS was het absoluut al oneens met het besluit van het Kabinet om sinds 1 april jl. de asbestbelasting weer in te voeren na enkele jaren afwezig te zijn geweest. Met de Kamerbrief van 2 juli jl. heeft dit besluit nu ook gevolgen voor de komende jaren.
VERAS begrijpt dat het Kabinet middelen zoekt om de Rijksbegroting sluitend te krijgen. Echter, deze asbestbelasting gaat contraproductief werken aangezien de financiële druk op asbestsaneringsprojecten al hoog is. De asbestbelasting doet daar nog een flinke schep bovenop. Het storten van asbesthoudend materiaal kost al minimaal € 50,- per ton. Door daar nog een asbestbelasting bovenop te doen van € 13,- per ton, betekent dit circa 25% verhoging van de stortkosten bij het verwijderen van asbest.

Het belasten van het storten van asbesthoudend afval is geen ‘vergroenende’ maatregel, zoals deze belasting is gepresenteerd door het Kabinet. Integendeel, het is juist van groot maatschappelijk belang om te stimuleren dat asbest zo snel mogelijk wordt gesaneerd en netjes wordt gestort tegen zo laag mogelijke kosten. Immers, zoals bekend is het levensgevaarlijk om aan asbestvezels blootgesteld te worden. Dat is juist de reden voor de overheidssubsidie op het verwijderen van asbestdaken in ruil voor zonnepanelen. Storten is overigens de enige verwerkingsoptie en ook hier om is er geen enkel vergroenend effect.
Bovendien heeft de Tweede Kamer juist besloten om een verbod op asbestdaken vanaf 2024 in te stellen. De wetgeving hiervoor wordt momenteel voorbereid. Er moet 130 miljoen m2asbestdak vervangen worden. De financiering daarvan is een grote opgave voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk zullen de eigenaren van asbesthoudende bouwwerken hiervoor vooral de portemonnee moeten trekken. Een asbestbelasting staat hier haaks op!
Daarom is het uiterst merkwaardig dat asbestsanering enerzijds (fiscaal en financieel) wordt gestimuleerd en anderzijds wordt gestraft door het in stand laten van de asbestbelasting.

VERAS roept het Kabinet daarom op om af te zien van de asbestbelasting in het nieuwe Belastingplan.