Subsidie sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

16 mei 2016 06:58 uur

Bij brief van 15 april 2016 heeft staatssecretaris Van Dam het ontwerp van het “Besluit Subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij” aan de Tweede Kamer toegezonden. Het besluit strekt ertoe een tegemoetkoming te verlenen in de kosten van sloop en ombouw van gebouwen die, als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij, hun functie verliezen.

Sloop
Onder sloop wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk afbreken en verwijderen van gebouwen, bouwwerken en betonnen of geasfalteerde erfverharding die ten dienste hebben gestaan van een nertsenhouderij. De subsidie voor sloop bedraagt 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 95.000,00. Indien asbest aanwezig is, kan de hoogte van de subsidie mits gebruikt voor het verwijderen van asbest, oplopen tot maximaal € 120.000,00. Bron: Remie.nl 11 mei 2016. Lees verder>>>>