Stichting Veilig en Milieukundig Slopen geeft nieuw jaarverslag uit

10 juli 2014 11:51 uur

Jaarverslag nieuwe stijl met als basis BRL SVMS-007  zijnde een breed gedragen certificatieschema voor veilig en milieukundig slopen

De Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) heeft een jaarverslag nieuwe stijl uitgebracht. SVMS voert het beheer van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007). Een opdrachtgever die belang hecht aan veilig en milieukundig slopen schakelt een gecertificeerde sloopaannemer in. In het jaarverslag staan de gegevens over de gecertificeerde sloopbranche en wordt verslag gedaan van de activiteiten het achterliggende jaar.

In het vernieuwde jaarverslag 2013 wordt nog eens toegelicht waarom het sloopcertificaat zo belangrijk is voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers van sloopwerken zijn met name gemeenten, woningbouwcorporaties, agrarische bedrijven en de industrie. Slopen is een vak en dat dient op een milieuverantwoorde, zorgvuldige en veilige manier te worden uitgevoerd. De BRL SVMS-007 is de speciaal hiervoor ontwikkelde en breed gedragen richtlijn in de sloopsector.

Getallen en feiten 
In het jaarverslag 2013 kunt u lezen dat er eind vorig jaar 163 sloopbedrijven gecertificeerd zijn volgens de BRL SVMS-007. Gecertificeerde sloopaannemers worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. In 2013 zijn er door de 5 certificatie-instellingen zo’n 600 audits /projectbeoordelingen uitgevoerd. Veel publieke en private opdrachtgevers schrijven het sloopcertificaat voor in het sloopbestek.

Terugblik op 2013 
Het sloopcertificaat is niet wettelijk verplicht. Om te zorgen dat zoveel mogelijk opdrachtgevers het certificaat gaan gebruiken in hun bestekseisen, heeft SVMS een promotieproject gelanceerd dat als doel heeft de positie van de BRL SVMS-007 te versterken. Verder is de beoordelingsrichtlijn in 2013 op diverse onderdelen
geëvalueerd. De ervaringen met de BRL zijn positief, zowel bij opdrachtgevers als bij de sloopbedrijven.

Voor de CI’s is de BRL SVMS-007 een goed hanteerbaar en toetsbaar certificatieschema. De in 2012 in werking getreden wijzigingsversie is positief ontvangen. Een belangrijke wijziging is de aanscherping van deskundigheidseisen en dit vergroot de betekenis van het ‘gecertificeerd slopen’. De Inspectie SZW geeft aan dat zij de indruk hebben dat de BRL SVMS-007 bijdraagt aan veilig slopen. Daar is SVMS erg blij mee!

Toekomstige activiteiten 
Uitdagingen zijn er te over. De sloopaannemerij en SVMS hebben geen tijd om achterover te leunen en blijven volop in bedrijf. Ondanks de behoorlijke krimp in de bouw- en sloopsector, is de daling van het aantal certificaathouders beperkt gebleven. Het aantal certificaathouders vertoont evenwel een lichte daling en dat mag geen trend worden. Het promotieproject wordt voortgezet om de positie van het ‘sloopcertificaat’ onder met name opdrachtgevers verder te versterken. De eisen aan vrijkomende sloopmaterialen en de productbladen (SVMS-008) worden onder de loep genomen en het document met daarin de te stellen eisen aan de slooplocatie (SVMS-013) zal dit jaar worden herzien.

Hoofddoel van de activiteiten van SVMS is dat opdrachtgevers en sloopaannemers het sloopcertificaat BRL SVMS-007 blijven gebruiken als het instrument voor veilig en milieukundig slopen. Veilig en milieukundig slopen is immers een vak voor gecertificeerde specialisten!