Provincie Utrecht stelt Thematische Structuurvisie Kantoren vast

17 december 2015 08:32 uur

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op dinsdag 15 december jl. de Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld. Deze structuurvisie is onderdeel van de provinciale aanpak Kantorenleegstand waarmee de provincie de toenemende kantorenleegstand tegen wil gaan. Met de TSK kondigt de provincie aan dat zij zal gaan snijden, daar waar nodig, in bestaande bestemmingsplannen die nog nieuwe kantoren mogelijk maken. Hiervoor gebruikt de provincie een inpassingsplan. Deze voorgenomen reductie van zogenoemde plancapaciteit staat per locatie beschreven in de TSK.

De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zowel voor mensen als bedrijven door haar centrale ligging, sterke economie, de aanwezigheid van vele kennis- en zorgcentra en een ruim aanbod van unieke en beleefbare landschappen. Toenemende leegstand van kantoren vormt hiervoor een bedreiging. De vraag naar kantoorruimte is de laatste jaren sterk afgenomen. Niet alleen tijdelijk vanwege de crisis, maar de vraag zal ook in de toekomst verder afnemen als gevolg van nieuwe manieren van werken.

Teveel capaciteit in bestemmingsplannen

In 2014 stond in de provincie Utrecht 1,2 miljoen m2 kantoorruimte leeg, maar liefst 19% van de totale kantorenvoorraad. Ondanks de leegstand kan volgens de regels van bestemmingsplannen in de provincie Utrecht nog maximaal 4,3 miljoen m2 nieuwe kantoorruimte worden bijgebouwd. De meeste van deze bestemmingsplannen zijn gebaseerd op vastgoedprogramma’s uit de tijd dat iedereen nog overtuigd was van aanhoudende groei op de kantorenmarkt. Kortom: de provincie Utrecht heeft op dit moment niet alleen teveel kantoorruimte, maar ook teveel capaciteit in bestemmingsplannen voor de bouw van nieuwe kantoren.

Voorzienbaarheid

Met de TSK wordt reductie van deze plancapaciteit voorzienbaar gemaakt. De TSK beschrijft per locatie waar sprake is van plancapaciteit, en zo ja, tot hoeveel plancapaciteit in een inpassingsplan zal worden gereduceerd. Deze uitspraken zijn concreet gemaakt op basis een onafhankelijk onderzoek dat in 2015 in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Na vaststelling van de TSK door Provinciale Staten in februari 2016 wordt anderhalf jaar later het ontwerp-inpassingsplan tervisie gelegd. Hierbij wordt  zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de  planologische regelingen van de huidige bestemmingsplannen. Tot die tijd zijn gemeenten en andere initiatiefnemers in de gelegenheid om de te schrappen plancapaciteit alsnog te benutten. Het inpassingsplan wordt vervolgens eind 2017 vastgesteld. Daadwerkelijke planreductie is een feit bij de inwerkingtreding van het inpassingsplan, na bekendmaking van het besluit van PS tot vaststelling van het inpassingsplan.

Transformatiespoor

Door het beperken van nieuwbouw blijven bestaande kantoorlocaties in gebruik en zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit ervan. De provincie ondersteunt marktpartijen in de transformatie of renovatie van kantoorgebouwen op pand- en gebiedsniveau. Hiervoor is een netwerk van gemeentelijke kantorenloodsen en een provinciale kantorencoach in het leven geroepen. Om informatie uit te wisselen en marktpartijen te inspireren is de website www.utrechttransformeert.nl deze week gelanceerd. De provincie sluit hierbij aan op de ‘good practices’ van Utrechtse gemeenten en marktpartijen.

Voor persinformatie:

Jessica.Grootenboer@provincie-utrecht.nl, 06 – 24 67 76 33