Provincie Noord-Holland: Nieuwe regeling subsidies bodemsaneringen

03 mei 2015 08:17 uur

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling bodemsanering 2015 vastgesteld. Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling die liep van 2010 tot eind 2014.

De nieuwe regeling komt inhoudelijk grotendeels overeen met de regeling uit 2010. De regeling biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor sanering van zowel land- als waterbodemverontreinigingen. Sinds 1 januari 2015 bestaat er geen mogelijkheid meer om aan derden subsidie te verlenen voor het saneren van een verontreinigde (water)bodem. Dit achten Gedeputeerde Staten onwenselijk omdat hierdoor nuttige initiatieven niet gehonoreerd kunnen worden. De nieuwe regeling maakt dit weer mogelijk.

Saneringen in de bebouwde kom

In de nieuwe regeling is nu ook opgenomen dat ook landbodem-saneringen binnen de bebouwde kom in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor deze saneringen binnen de bebouwde kom ontvingen gemeenten in de jaren 2010 tot en met 2014 ISV budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Daarom was in de oude regeling opgenomen dat dergelijke saneringen niet voor subsidie in aanmerking kwamen. Per 2015 bestaat Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) echter niet meer. De nieuwe regeling voorziet daar nu in. Omdat gemeenten tot 2018 de mogelijkheid gekregen hebben hun Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-)programma’s af te maken, zijn er regels opgenomen die voorkomen dat er een dubbeling tussen nog te besteden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-)middelen en subsidie op basis van de nieuwe regeling ontstaat.

Evaluatie

Gedeputeerde Staten hebben ook besloten de regeling uit 2010 te evalueren. Deze evaluatie zal in de eerste helft van 2015 plaatsvinden, zodat het resultaat meegenomen kan worden in de uitwerking van het nieuwe landelijke bodemconvenant dat gepland is voor de periode 2016-2020. Bron: provincie Noord-Holland.