Nieuw verschenen publicaties van Technische Commissie Bodem

22 september 2014 14:44 uur

Hierbij attenderen wij u op de publicaties van de TCB die vanaf mei 2014 zijn verschenen:

  • Advies Beoordeling verzoek om verlenging uitrijperiode dierlijke mest
  • Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen ter implementatie van maatregelen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Advies Rol ecologie bij nieuwe bodemregelgeving
  • Reactie op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie schaliegas
  • Jaarverslag 2013 Technische commissie bodem

De genoemde publicaties zijn ook als pdf te downloaden van de site
http://www.tcbodem.nl/publicaties

Een korte beschrijving van de publicaties volgt hieronder.

Advies Beoordeling verzoek om verlenging uitrijperiode dierlijke mest, A098(2014), 28 augustus 2014

De TCB vindt dat het belang van de bodem zich verzet tegen de door het ministerie van EZ voorgenomen vrijstelling van het uitrijverbod voor dierlijke mest. Dit omdat het risico op uitspoeling van nutriënten groot is bij najaarsaanwending. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater geeft geen aanleiding het bestaande mestbeleid te versoepelen. Vanuit het oogpunt van plantenvoeding kan een late kalium- en stikstofgift gewenst zijn. Het heeft de voorkeur dat hierbij kali- en stikstofkunstmest wordt ingezet, omdat met drijfmest ook fosfaat wordt toegevoegd. Daaraan is geen tekort en fosfaat is een schaarse grondstof. Bovendien is ongeveer de helft van de stikstof in drijfmest niet direct opneembaar door het gewas omdat het organisch gebonden is waardoor het te laat beschikbaar komt.

Advies Wijziging Besluit gebruik meststoffen ter implementatie van maatregelen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, A097(2014), 29 juli 2014

De TCB heeft geadviseerd over een aantal wijzigingen van het Besluit gebruik meststoffen zoals voorgenomen door de staatssecretaris van Economische Zaken. Het Besluit beoogt verontreiniging van water met nitraten uit agrarische bronnen te voorkomen. De TCB adviseert om voor veenkoloniaal gebied in de periode van 1 maart tot en met 1 mei geen permanente vrijstelling te verlenen van het emissiearm aanwenden van dierlijke mest. Wel kan de TCB instemmen met de voorgestelde verlaging van de fosfaatgebruiksnorm voor gras- en bouwland. Meer in het algemeen blijft het in de komende decennia noodzakelijk om meervoudige, gebiedsgerichte inspanningen te plegen om te kunnen waarborgen dat ook in probleemregio’s zoals de zuidelijke en oostelijke zand- en lössregio’s de nitraatdoelstelling voor grondwater wordt behaald en eutrofiëring van oppervlaktewater wordt tegengegaan.

Advies Rol ecologie bij nieuwe bodemregelgeving, A096(2014),10 juli 2014

In een verkenning naar de wijze waarop ecologie onderdeel kan uitmaken van beoordelingskaders voor bodem in het toekomstige omgevingsbeleid, stelt de TCB een beoordelingskader voor waarin zowel de kansen van het bodemecosysteem als de gevolgen van verschillende soorten aantastingen daarvan in beschouwing worden genomen. Het beoordelingskader moet gericht zijn op gestage verbetering van de bodemkwaliteit en daarmee de verbetering van de levering van ecosysteemdiensten. Bestaande risicogrenzen en beoordelingsmethoden voor ecologische risico’s van bodemverontreiniging kunnen, met enige aanpassing, onderdeel blijven van het nieuwe beoordelingskader. Voor de andere bodemkwaliteitsaspecten, zoals bijvoorbeeld structuur, vochttoestand en biodiversiteit, adviseert de TCB om hulpmiddelen voor de beoordeling op te stellen.

Reactie op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie schaliegas, S51(2014), 8 juli 2014

De TCB heeft kennis genomen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie schaliegas. Winning van schaliegas kan grote gevolgen hebben voor (gebruiksmogelijkheden van) de Nederlandse bodem en ondergrond. De commissie is dan ook positief gestemd over het voorgestelde beoordelingskader dat ten behoeve van de planMER is opgesteld, maar vraagt voor een aantal punten aandacht, omdat deze relatief onderbelicht blijven in de notitie. Het gaat daarbij om:

· Grondwater
· Ruimtebeslag en cumulatieve effecten van schaliegaswinning
· Verlaten van boorlocaties
· Verkenning nut en noodzaak.

Jaarverslag 2013 Technische commissie bodem, 7 mei 2014

De TCB heeft haar jaarverslag 2013 uitgebracht. Het geeft informatie over de adviezen die zijn verschenen en hoe deze in verschillende richtingen doorwerking kregen. De Nederlandse bodem wordt intensief gebruikt. Innovaties maken het mogelijk om steeds meer in de bodem onder te brengen of eruit te halen. Het besef neemt toe dat met bodembeheer kan worden bijgedragen aan waterbeheer, verduurzaming van de landbouw, energievoorziening, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid. In 2013 bracht de TCB een aantal producten uit die aansluiten bij deze thema’s. Voorbeelden zijn de adviezen over ‘Duurzaam stortbeheer’, het advies ‘Bijdrage grondwaterlaag en toplaag aan circulaire economie’ en het rapport van een in opdracht van de TCB uitgevoerde studie ‘De bodem in de bio-economie’. De TCB droeg ook kennis over via lunchlezingen, discussies en deelname van het secretariaat aan projecten en werkgroepen. Het jaarverslag geeft ook een doorkijk naar 2014. Beleidsontwikkelingen zijn onder andere gericht op grondwater, klimaat en de structuurvisie ondergrond. Verder zal aandacht voor de bodemkwaliteiten ondermeer nodig zijn bij de ontwikkeling van een meer circulaire economie, bij gebiedsontwikkeling en bij de uitvoeringsagenda natuurlijk kapitaal.