Motie raadsfractie CDA Sittard-Geleen: “Sloop de sloopregeling”

06 oktober 2020 10:43 uur

In navolging van meerdere CDA-fracties in Zuid-Limburg heeft ook de raadsfractie van het CDA in Sittard-Geleen besloten voor de raadsvergadering van donderdag 8 oktober een motie ‘Sloop de sloopregeling’ aan te kondigen.

Al in oktober 2018 maakten de fractie het college van Sittard-Geleen deelgenoot van haar constatering dat de sloopregeling (nu compensatieregeling) een groot beletsel vormt bij de uitvoering van de woonvisie. Een maatregel die in de ogen van het CDA nu echt achterhaald is, die echter wel in relatie tot de geschetste behoefte anno 2020 nog altijd de boventoon in het woonbeleid voert: “één woning erbij is (elders nog altijd) één er af”. Het CDA vindt dan ook dat deze regel snel op de schop moet voor het te laat is.

Want de krimp en de uittocht in met name de kleine kernen hebben inmiddels hun opwachting gemaakt zegt CDA-fractielid Jos Schlössels, zelf geboren en getogen in Einighausen. “In veel mooie en karakteristieke wijken en dorpen van onze gemeente wordt al jaren niet meer gebouwd en als deze tendens doorzet, vragen wij ons af wat de toekomst van deze dorpen en wijken nog is. Uit een aantal in 2017 gehouden enquêtes komt sterk naar voren dat niet alle inwoners van onze gemeente naar de stad willen verhuizen. Zowel ouderen als ook jongeren willen oud worden in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving. Maar dat is op termijn met deze ontwikkelingen en starre regelgeving helaas niet meer mogelijk. Er is een zekere mismatch ontstaan op de woningmarkt ofwel “de verkeerde mensen wonen in de verkeerde huizen.”

Het CDA is van mening dat door het bouwen van onder andere sociale huurwoningen, starterswoningen en levensloopbestendige woningen een betere doorstroom op gang komt voor vrijwel alle leeftijdsgroepen. Bestaande woningen komen door verkoop beschikbaar voor jongeren als de ouderen de mogelijkheid krijgen naar een levensloopbestendig optrekje te verhuizen. “Maar dan moet wel de sloopregeling worden gesloopt,” aldus de CDA-fractie van Sittard-Geleen.

Op 29 juni jongstleden is met grote meerderheid een motie aangenomen door Provinciale Staten (PS) van Limburg. PS heeft daarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen om in de eerstvolgende PS-vergadering een voorstel tot aanpassing van de ‘Omgevingsverordening 2014’ aan PS voor te leggen. Deze voorziet in het wegnemen van de geconstateerde belemmeringen door het concreet verwijderen van de verplichting om woningen te saneren en door niet te schrappen in de geplande woningvoorraad. Dit voorstel van GS werd maandag 5 oktober door een grote meerderheid van PS aangenomen. Bron: sittard-geleen.nieuws.nl