Meerjarenplan Inspectie leefomgeving: naleving veiligheidsnormen dubieus

03 mei 2015 08:40 uur

Veiligheidsnormen voor onder meer het verwijderen van asbest en ander sloopafval worden door ruim 30 procent van de sloopbedrijven die Defensie inschakelt onvoldoende nageleefd. Dat blijkt uit het meerjarenplan 2015-2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gepubliceerd. Defensie zelf neemt het niet al te nauw met de eisen voor onder meer bouw, sloop en brandveiligheid, blijkt uit het meerjarenplan.

In dit plan geeft de ILT aan waar het komende jaar haar focus ligt. In 2015 zet de ILT in op de verdere ontwikkeling van meerdere toezichtvormen. Het systeemtoezicht wordt uitgebreid en waar nodig vinden er meer objectinspecties plaats. Het systeemtoezicht richt zich op boekhoudkundige en administratieve informatie. Door de combinatie van deze vormen van toezicht ontstaat een breder beeld van het naleefgedrag van een bedrijf. Eventuele fraude komt sneller aan het licht.

Vanaf dit jaar gaat de inspectie alle (particuliere) certificerende instellingen die onder het toezicht van de ILT vallen stelselmatig en integraal inspecteren. Certificerende instellingen spelen een rol bij het risicogericht toezicht door de ILT. Uit onderzoek van NVWA, ISZW en de ILT bleek onlangs dat er nog veel gedaan moet worden voordat toezichthouders weg kunnen blijven bij private certificaten en keurmerken. De verwachting is dat de naleving door ondertoezichtstaande bedrijven en organisaties verbetert als de certificerende instellingen beter presteren.

Ook nieuw is de combinatie van integraal en gericht toezicht op (het transport van) gevaarlijke stoffen. Voor bedrijven is dat gunstig, omdat de inspectie voor alle aspecten in een keer langs komt. Het voordeel voor de inspectie is dat zij een breder beeld van het naleefgedrag van het bedrijf krijgt.

De ILT gaat verder met het afsluiten van convenanten met bedrijven die goed presteren. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben. Samenwerken met andere toezichthouders krijgt onverminderd aandacht. Bedrijven hebben op deze manier niet meer toezichtlasten dan nodig is. Bron: ilent.nl. Lees verder>>>>