Hof van Twente: CDA vraagt duidelijkheid over werkwijze asbestmeldingen

05 maart 2016 10:27 uur

De gemeente Hof van Twente maakt geen gebruik van het Landelijke Asbest Volg Systeem (LAVS) dat met asbest vervuilde locaties bijhoudt. De redenen hiervoor zijn: het biedt voor Hof van Twente geen meerwaarde, het systeem brengt nog te veel problemen met zich mee, het vermelden is nog niet wettelijk verplicht en het vraagt veel extra administratieve handelingen. Dit laat het college van B&W weten op vragen van het CDA over de werkwijze van asbestmeldingen in Hof van Twente.

De landelijke media kwamen 2 februari met het bericht dat bijna de helft van de Nederlandse gemeenten asbestsaneringen van gebouwen of objecten niet in het LAVS registeert. Het CDA wilde duidelijkheid over de werkwijze van asbestmeldingen in Hof van Twente en stelde hier in het vragenhalfuur van 18 februari de volgende vragen over:

Sinds 2012 zijn er vanuit Hof van Twente 32 meldingen in het LAVS gedaan, terwijl het CDA de indrukt heeft dat er veel meer gesaneerd is/wordt.

–  Is er in Hof van Twente een andere wijze van melden, zo ja; hoe ziet die andere melding eruit?

–  Hoe weten burgers dat er ergens gesaneerd wordt?

Het B&W verklaart dat de landelijke aandacht is ontstaan doordat het ministerie van Infrastructuur en Milieu het melden via het LAVS als voorwaarde heeft opgenomen in de subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken. Het B&W laat weten dat de 32 meldingen in Hof van Twente zijn gedaan in verband met het verwijderen van asbest uit gebouwen. Het LAVS gaat niet over de registratie van bodemsaneringen/bodemverontreinigingen, hiervoor geldt de Wet bodembescherming. Deze meldingen (Besluit Uniforme Saneringen) of saneringsplannen dienen ingediend te worden bij de provincie Overijssel. Dit wordt gepubliceerd in het Hofweekblad, wanneer de sanering plaatsvindt wordt daarbij niet gepubliceerd.

Wanneer eigenaren asbest uit hun pand of object willen laten verwijderen en subsidie willen aanvragen bij het Rijk, moeten zij dit doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het melden aan het LAVS is nog niet verplicht, melding in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) via het Omgevingsloket (OLO) is wel verplicht. Bron: Gemeente Hof van Twente.