Goirle: Omwonenden ‘verbijsterd’ over sloop Van Besouw

03 oktober 2019 12:10 uur

De buurtbewoners van het Van Besouw-terrein in Goirle zijn ‘verbijsterd’ over de gang van zaken aangaande de sloop van de fabrieken van Van Besouw aan de Kerkstraat. In een brief aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vragen ze of er extra aandacht komt voor trillingen, duidelijkheid over het asbest in de panden en de bewoners eisen betrokkenheid bij het sloopplan.

Projectontwikkelaar NBU en ambtenaren van de gemeente hebben deze week een overleg gehad over de sloop. Die werd vorige week stilgelegd omdat de sloper die in opdracht van NBU werkt, zich niet heeft gehouden aan bepaalde regels. Zo zijn er geluidsnormen overschreden, zijn de tijden waarbinnen gesloopt mag worden niet gehonoreerd en zijn bepaalde regels voor het afdekken van materialen niet nagekomen.

Een woordvoerder van de gemeente noemt het overleg ‘constructief’. ,,Er zijn afspraken gemaakt en er moeten nog een paar dingen worden gedaan. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, kan de sloop stop opgeheven worden.” Wat die ‘paar dingen’ zijn, is nog niet duidelijk. De woordvoerder zoekt dat uit, zo laat hij weten. Ook hoe het staat met de details over het asbest.

Wat zijn de risico’s?

Dat er asbest in het gebouw zit, staat voor de omwonenden niet ter discussie. Die is, zo menen ze uit eigen waarneming vast te kunnen stellen, niet gesaneerd. ,,Gesloopt is er wel”, staat in de brief. De omwonenden vragen zich af of ze aan risico’s zijn blootgesteld daardoor.

In elk geval is de Omgevingsdienst bij het hele proces aangehaakt. Deze dienst werkt in opdracht van in totaal 25 gemeenten in Brabant om schade aan het milieu – vaak veroorzaakt door bedrijven of evenementen – zo klein mogelijk te houden. De dienst wordt ingeschakeld voor het verlenen van vergunningen, het controleren van bedrijven en het optreden als het misgaat.

De gemeenteraad en het college van B en W krijgen samen met een aantal genodigden van de media waaronder het BD vanavond een rondleiding door het hele gebied wat de Zuidrand moet worden. De fabrieken van het Van Besouw-terrein maken plaats voor 350 woningen in die nieuwe wijk Zuidrand. De fabrieken van Van Puijenbroek worden pas op langere termijn komen daarna aan bod. Bron: bd.nl 3-10-19