Gemeenteraad Winterswijk stelt subsidieverordening ‘Isoleren zonder asbest 2013-2014’ vast

02 december 2013 16:00 uur

De gemeenteraad van Winterswijk heeft een subsidieregeling vastgesteld voor het verstrekken van een eenmalige subsidie  voor asbestsanering in combinatie met isolatie van particuliere woningen. Deze subsidieregeling is een aanvulling op de regeling ‘Achterhoek bespaart 2013-2014’. 

Momenteel loopt binnen de gemeente de subsidieregeling Achterhoek Bespaart 2013-2014. Op grond van deze regeling kunnen eigenaar-bewoners subsidie krijgen voor isolerende maatregelen zoals vloer-, muur- en dakisolatie.
Wanneer bij isolatie ook direct asbest verwijderd kan worden, snijdt het mes aan twee kanten. Het verwijderen van asbest uit dak of gevel is doorgaans een ingrijpende maatregel, waarvan de kosten vaak zo hoog zijn dat niet veel eigenaar-bewoners hiertoe overgaan.
Vanuit de ISV-2 periode heeft de gemeente nog een prestatieverplichting tot 20 ingrijpende woningverbeteringen. De combinatie van asbestsanering en isolatie van woningen past binnen deze prestatieverplichting. Om het effect van de isolatiesubsidie te vergroten kan een aanvullende subsidieregeling voor asbestsanering in combinatie met isolatie worden opgezet vanuit het ISV-2 programma.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september jl. besloten een subsidieregeling op te stellen voor het verstrekken van een eenmalige subsidie vanuit de ISV-gelden voor asbestsanering in combinatie met isolatie van particuliere woningen, als aanvulling op de regeling Achterhoek Bespaart 2013-2014.

De subsidieregeling ´Isoleren zonder asbest 2013-2014’ past binnen het regionale Duurzaamheidsbeleid voor wat betreft het thema verminderen van de energievraag.
Beoogd(e) effect(en) Een extra impuls te geven aan het verwijderen van asbest uit daken en muren van bestaande particuliere woningen die door de eigenaar wordt bewoond. Door de combinatie van deze regeling en de isolatie-subsidieregeling wordt de bestaande woningvoorraad verduurzaamd.

Bij een subsidie vanuit ISV gericht op asbestsanering is een bijdrage van een derde deel van de kosten voorstelbaar, met een maximum van € 3.000 per woning. Dat komt dan bovenop de subsidie van Achterhoek Bespaart (voor de isolatie). De asbestsubsidie wordt onder dezelfde voorwaarden verstrekt als de isolatiesubsidie, met de aanvullende voorwaarde dat op de plek in de woning van de asbestsanering ook isolatie plaatsvindt.

De verordening ‘Isoleren zonder asbest 2013-2014’ vormt de juridische basis om subsidie te verstrekken aan particuliere woningeigenaren. Een verordening biedt zowel voor degene die subsidie aanvraagt als voor degene die subsidie verleent rechtszekerheid.

De maximale kosten van de subsidie wordt gedekt vanuit het ISV-2. Hiervoor is een budget van € 51.000.- (subsidieplafond) beschikbaar. Zodra dit plafond bereikt is, wordt geen subsidie meer verstrekt.
De kosten van voorbereiding en behandeling van aanvragen e.d. zijn ambtelijke uren, die verantwoord worden binnen de bestaande werkdoelen en begroting.

Bron: gemeente Winterswijk.