Gemeente Maasdriel: aanpak sanering Hurwenense uiterwaard

17 februari 2014 08:29 uur

In december 2013 is vervuiling aangetroffen in de Hurwenense uiterwaard, tijdens het graven van enkele proefsleuven voor de aanleg van de meestromende nevengeul. De vervuiling is onderzocht en het bleek te gaan om een mix van puin, ijzer, asbesthoudende materialen, asfalt en schroot.

De aannemer heeft de proefsleuven afgedekt zodat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. De opgegraven materialen zijn afgevoerd naar de daarvoor geëigende stortplaatsen.

Dienst Landelijk Gebied coördineert de aanpak van de opruimwerkzaamheden, in overleg met gemeente Maasdriel, Rijkswaterstaat, de aannemer en grondeigenaren Staatsbosbeheer en RVOB. Ook is er afstemming met de dorpsraad Hurwenen over onder andere de communicatie richting omwonenden.

Twee locaties

Het gaat om twee locaties waar vervuiling is aangetroffen:

  • langs de oever van de zandwinplas, waar de nieuw te graven nevengeul over een lengte van ca. 300 meter in uitstroomt. Op 7 februari is in de media ten onrechte bericht dat het gaat om de locatie waar de nevengeul weer moet uitmonden in de rivier. Dit is niet correct.
  • op de locatie van de voormalige steenfabriek. De ernst van deze vervuiling is nog in onderzoek. Bekeken wordt wat de veiligste en beste handelwijze is met de minste overlast voor de omgeving.

Zorgvuldigheid

In de aanpak van de vervuiling staat zorgvuldigheid voorop, ook in de communicatie richting omwonenden. De aannemer heeft in januari een Plan van Aanpak opgesteld. Een definitief besluit hierover moet nog worden genomen door Rijkswaterstaat als bevoegd gezag. Zodra de aanpak duidelijk is, worden omwonenden en belanghebbenden hierover geïnformeerd. Uitgangspunt is dat de overlast tot een minimum beperkt moet blijven. De communicatie richting omwonenden en de uitvoering van de plannen wordt afgestemd met de dorpsraad Hurwenen. Bron: gemeente Maasdriel 11-02-2014