Gemeente Hof van Twente: Inventarisatie project Sanering ’t Gijmink klaar

03 november 2013 16:13 uur

De inventarisatie naar asbestverontreiniging in de bodem van de particuliere percelen in woonwijk ’t Gijmink in Goor is klaar. In de afgelopen maanden zijn vrijwel alle percelen samen met de bewoners geïnspecteerd. Ook werd het openbaar groen in kaart gebracht. Met de uitkomst van de inventarisatie wordt het vermoeden bevestigd dat in de bodem van een groot deel van de percelen asbest aanwezig is. Nader bodemonderzoek moet duidelijk maken hoeveel precies en op welke locaties. 

 Inmiddels hebben alle deelnemers een inventarisatierapport thuisgestuurd gekregen. Vorige week werden speciale spreekuren georganiseerd om bewoners de mogelijkheid te geven vragen te stellen naar aanleiding van het toegestuurde rapport. 97 procent van de perceelseigenaren binnen het projectgebied heeft meegedaan aan de inventarisatie. De 3 procent, die niet heeft deelgenomen bestaat hoofdzakelijk uit perceelseigenaren, die al eerder een (bodem)onderzoek hebben gehad in het kader van andere regelingen. “Ik ben blij dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te werken aan de inventarisatie. Op deze manier hebben we samen de eerste stap gezet op weg naar een schone en veilige leefomgeving”, zegt gedeputeerde Ineke Bakker.
Zorgvuldige inventarisatie

De inventarisatiebezoeken aan de perceelseigenaren bestonden uit een gesprek en het vastleggen van de situatie. Daarbij werd onder meer gekeken naar de bebouwing, beplanting, schuttingen, vijvers, tuinhuisjes enz. De uitkomsten van de inventarisatie worden gebruikt voor het bodemonderzoek en een eventuele sanering. Daarnaast worden de gegevens uit de inventarisatie gebruikt om, als een perceel in aanmerking komt voor sanering, per perceel een voorstel te kunnen doen voor een herinrichtingsvergoeding. Het voorstel voor deze vergoeding wordt voorafgaande aan de sanering aan de bewoners gepresenteerd.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente 1-11-2013,