Flexibiliteit sleutelwoord bij Rotterdamse bodemsanering

30 augustus 2015 07:15 uur

Het kunnen schakelen tussen conventioneel en in situ saneren van het terrein van de voormalige gasfabriek Feijenoord zorgde voor extra flexibiliteit in de saneringsaanpak. Met de aanvullende insitu-sanering zullen de resterende verspreidingsrisico’s naar verwachting afdoende worden weggenomen. Flexibiliteit bleek het sleutelwoord om dit project tijdig en kosteneffectief aan te pakken.

De gemeente Rotterdam heeft in het kader van de Wet bodembescherming belangrijke taken en opgaven. Een van deze opgaven is de uitvoering van de bodemsanering van de voormalige gasfabriek Feijenoord. In 2014 is gestart met het meest urgente deel van deze bodemsanering, ter plaatse van het huidige Mallegatpark, dat eigendom is van de gemeente Rotterdam. De bodem in dit park was integraal verontreinigd met minerale olie, polycyclische en vluchtige aromatische koolwaterstoffen en cyaniden, plaatselijk (twee hotspots) tot meer dan 10 m diepte. Lokaal is zelfs pure teerolie aangetroffen.  Bron: Land en Water 10-07-2015. Lees verder>>>>