Enquete: ‘Van Afval naar Grondstof’ gericht op lokale kringlopen

13 juni 2014 06:23 uur

Iedereen wil nu en in de toekomst welvarend en gezond leven. Dat betekent dat bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde manier moeten omgaan met grondstoffen, water, energie en mineralen. Om duurzaam (her)gebruik te stimuleren, werkt het rijk samen met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG). Het gezamenlijke doel is om meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren én meer en beter te recyclen.

Van afval naar grondstof

Op lokaal en regionaal niveau is nog veel winst te halen door het sluiten van regionale en lokale kringlopen. Bijvoorbeeld door materialen die vrij komen bij het slopen van gebouwen te gebruiken bij nieuwbouw. Of door natuurlijke functies en eigenschappen van een gebied beter te benutten en groene kringlopen te sluiten, zoals bij lokaal composteren en het hergebruik van grondstoffen uit afvalwater. Zo besparen we in Nederland grondstoffen, gebruiken we stoffen opnieuw én zorgen we dat er minder afval in ons milieu terecht komt.

Uw input telt

Ondanks verschillende goede voorbeelden is het in de praktijk nog geen vanzelfsprekendheid om op lokaal en regionaal niveau kringlopen te sluiten. Het ontbreekt nog vaak aan kennis, middelen en capaciteit om ketensamenwerking tussen overheden, bedrijven en lokale initiatieven te organiseren. In 2015 en 2016 stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) middelen beschikbaar om mede overheden te ondersteunen bij het lokaal en regionaal sluiten van kringlopen en ketensamenwerking tussen overheden, bedrijven en andere lokale partners te stimuleren.

Om de vraag vanuit de lokale overheden en het aanbod vanuit IenM op elkaar aan te sluiten willen wij een paar vragen aan u stellen. De vragen zijn gericht op de mogelijkheden en uw rol als overheid bij het sluiten van kringlopen. Wat kunt u als overheid betekenen in het sluiten van kringlopen? Voor uw eigen organisatie, maar ook voor andere partijen in de regio? Voor welke grondstoffen of reststromen ziet u kansen om binnen uw regio het hergebruik te vergroten? En welke natuurlijke functies of ‘groene kringlopen’ kunt u beter benutten?

Uw input wordt gebruikt om de inzet van de beschikbare middelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op kansrijke lokale en regionale initiatieven en de door uw gewenste ondersteuning hierbij.

Rijkswaterstaat Leefomgeving voert deze verkenning uit in opdracht van IenM. Het duurt circa 10 minuten om deze vragenlijst in te vullen. Invullen van deze enquête is mogelijk tot uiterlijk 11 juli 2014. Uw input, tijd en kennis wordt ten zeerste gewaardeerd.