Bronckhorst start met pilot sloop overbodige gebouwen in het buitengebied

22 mei 2016 06:41 uur

De gemeente Bronckhorst is gestart met een pilot om het slopen van overbodige gebouwen in het buitengebied te stimuleren. De verwachting is dat vanwege schaalvergroting in de landbouw, afname van het aantal inwoners, ontgroening (afname aantal jongeren) en vergrijzing de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Sloop is een manier om verpaupering door leegstaande gebouwen in het buitengebied te voorkomen.

De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied komt door de leegstaande gebouwen onder druk te staan. Om dit tegen te gaan, willen we sloop van deze gebouwen stimuleren. De sloopregeling kan een tegemoetkoming voor u zijn om de stap naar sloop makkelijker te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude koeienschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn. U kunt de sloopregeling combineren met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook kunt u de sloopregeling combineren met de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. Voor de pilot sloop hebben b en w een bedrag van € 100.000,- gereserveerd.

Verruiming mogelijkheden

De pilot is een vervolg op een eerdere proef met een sloopregeling in 2015. Hoewel er wel gesprekken zijn gevoerd met potentieel geïnteresseerden, is er geen gebruik gemaakt van de voormalige sloopregeling. De stimulans om over te gaan tot sloop bleek te klein. Daarom is de regeling nu op een aantal punten aangepast:

 • de doelgroep is verbreed: naast agrariërs mogen ook niet agrarische ondernemers of particulieren die opstallen bezitten in het buitengebied die verpaupering kunnen veroorzaken, aan de regeling meedoen
 • de vergoeding is verhoogd: de vergoeding van € 1,50 per m2 met maximum van € 10.000,- per initiatief gaat naar € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres
 • de leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden vergoed: vergoeding van de leges voor een eventuele bestemmingswijziging (= € 5.000,–). Kosten voor noodzakelijke onderzoeken zoals miieu, bodem en cultuurhistorie blijven wel voor rekening van de eigenaar.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor deelname aan de pilot zijn:

 • het gebouw staat in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst
 • het gebouw is nog niet gesloopt
 • het gebouw is legaal gebouwd
 • het terugplaatsen van gebouwen op hetzelfde bouwperceel is niet toegestaan.
 • combinatie met andere regelingen is mogelijk (denk aan asbestsanering en de regeling ‘zon op het erf’)
 • de ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast
 • er wordt geen nieuw (agrarisch) bedrijf gevestigd
 • de aanvrager wijzigt de bestemming naar wonen als de gemeente dat nodig acht en ontvangt daarvoor een bijdrage

Ervaringen opdoen

Met de pilot wil de gemeente uitzoeken waar een initiatiefnemer van sloop mee te maken krijgt, bijvoorbeeld op juridisch gebied, vanuit de belastingdienst en de ruimtelijke ordening. Deze ervaringen moeten bijdragen aan een effectieve sloopstrategie voor de regio Achterhoek.

Meer informatie en uw interesse kenbaar maken

U vindt de volledige regeling op overheid.nl onderaan deze pagina. Met het formulier ‘Interesse in sloopregeling Bronckhorst’ kunt u aangeven belangstelling te hebben.

Bron: gemeente Bronckhorst.