Boete van € 86.400 voor illegaal verwijderen asbest in Zuid-Limburg

18 juli 2014 18:54 uur

De Inspectie SZW heeft aan een vastgoedbedrijf uit Maastricht een boete opgelegd van € 86.400,- voor het illegaal verwijderen van asbest uit een leegstaand schoolgebouw in Limburg.

Een leegstaand schoolgebouw in Zuid-Limburg wordt voor een nieuwe bestemming verbouwd. Een inspecteur van de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht informeert de Inspectie SZW dat bij de verbouw mogelijk asbesthoudende materialen verwijderd worden. De werkzaamheden zijn reeds door de gemeente stilgelegd als een inspecteur van de Inspectie SZW de situatie ter plekke bekijkt. Er zijn sloop- en verbouwingswerkzaamheden verricht door een vastgoedbedrijf uit Maastricht. Daarbij zijn er asbesthoudende gevelpanelen verwijderd. Het bedrijf beschikt over een oud inventarisatierapport uit 2002 waaruit blijkt dat er op tal van plaatsen in het gebouw asbesthoudende materialen zitten.

Een deel hiervan zit inmiddels niet meer in het gebouw. Op een aantal andere plaatsen zijn deze nog wel aanwezig of restanten ervan. Er blijkt al maanden door het bedrijf te zijn gewerkt in het leegstaande schoolgebouw. Uit een nieuw opgemaakt inventarisatierapport wordt duidelijk dat er door het hele gebouw heen sprake is van verschillende asbestbesmettingen. Deze zijn afkomstig van allerlei restanten asbesthoudende materialen (zoals asbestkoord, vinylzeil, beplating en cementbuizen). Ook zijn er zakken met asbesthoudend afval aangetroffen.

Het schoolgebouw moet worden afgesloten en de werkzaamheden mogen pas weer worden voortgezet als een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf de locatie asbestvrij heeft gemaakt en een geaccrediteerd laboratorium een eindmeting heeft verricht.

Het vastgoedbedrijf uit Maastricht heeft een boete gekregen van € 86.400,- vanwege allerhande overtredingen van de arbowet- en regelgeving.

Het vastgoedbedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (www.ascert.nl).