Bodemsanering; instemming deelsaneringsplan Europaweg West – Rijnstraat

09 april 2019 08:11 uur

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 februari 2019 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een deelsanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van gemeente Assen ter plaatse van locatie Europaweg-West / Rijnstraat te Assen, gemeente Assen.

Gemeente Assen is van plan de bodem te saneren.

De bodemsanering houdt in dat de grond wordt ontgraven tot maximaal 1,0 m diepte, voor zover nodig voor is om de kruising her in te richten. De ontgraving wordt aangevuld met schone grond.

Het doel van de bodemsanering is de herinrichting mogelijk te maken. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als infrastructuur.

De bodemsanering start in week 24 dit jaar en zal ongeveer vijf weken duren.

In het kader van artikel 39 van de Wbb zijn Gedeputeerde Staten van Drenthe van plan in te stemmen met het saneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 24 april 2019  de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Bron: provincie.drenthe.nl 9-4-19 Lees verder>>>>