ASBEST, verwijzing in certificatieschema naar norm NEN2990:2012

21 oktober 2013 13:46 uur

Op 10 oktober 2013 is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 2013-0000134066, in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee wordt de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd in verband met het actualiseren van de NEN 2990 voor het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij asbestverwijdering. Met de wijziging is een verwijzing naar de norm NEN2990:2005 geactualiseerd naar NEN2990:2012. De wijziging wordt op 1 november 2013 van kracht.

In de NEN 2990 versie 2012 zijn een aantal normelementen opgenomen die specifiek betrekking hebben op de nieuwe asbestgrenswaarden en de meetmethoden hiervoor. Het betreft in het bijzonder de zogenoemde hoog risico saneringen en de bijbehorende onderzoeken middels Elektronenmicroscopie (SEM) van kleefmonsters en luchtmonsters. Deze normelementen treden pas in werking zodra de nieuwe asbestgrenswaarden van kracht zijn. Om dit onderscheid te maken zijn deze normelementen in de NEN2990:2012 aangegeven met een *.

Vanaf 1 november 2013 is de NEN 2990:2012 de verplichte norm om mee te werken, maar de normelementen met betrekking tot Hoog-Risicosaneringen voor wat betreft metingen middels Elektronenmicroscopie treden pas op een later moment in werking. Rijksoverheid Nieuwsbericht | 16-10-2013